NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 10.5.2021 budou moci opět školku navštěvovat

všechny děti  a bude obnoven běžný provoz na všech třídách.

Na děti se nevztahuje povinnost pravidelného testování.

V prostorách MŠ a na školní zahradě děti nemusí mít roušku.

Při pohybu v zastavěné oblasti mimo zahradu je rouška

dosud povinná, proto prosím, pokud roušku Vaše dítě

ve školce nemá, nezapomeňte ji donést.

Od 10.5.2021 jsou všechny děti automaticky přihlášeny

ke školnímu stravování.

Jestliže Vaše dítě do školky nebude docházet, nezapomeňte jej

prosím včas odhlásit obvyklým způsobem.

 

Mgr. Edita Siudová, ředitelka

__________________________________________

ZMĚNA VE FREKVENCI TESTOVÁNÍ DĚTÍ

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN se od 3.5.2021 budou děti

testovat jedenkrát týdně, a to vždy první den osobní přítomnosti

dítěte ve škole v týdnu.

________________________________________________________

Stanovisko MŠMT k testování vlastním testem

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte

některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví,

zveřejněných na :

_______

Stanovisko MŠMT k testování vlastním testem

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte

některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví,

zveřejněných na :

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Kvůli kontrole, zda se jedná o schválený typ testu je nutné

informovat vedení školy s předstihem s tím, že mu sdělíte

typ testu (případně pošlete fotografii) a výrobce.

Pro testování v pondělí je nutná domluva nejpozději během

pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy.

Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole.

Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

Škola nicméně nemá povinnost test využít a zákonný zástupce

nemá právo si jeho použití vynucovat.

Provoz v MŠ Rychvald od 12.4.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 12.4. 2021 budou otevřena všechna pracoviště naší MŠ.

Osobní přítomnost na vzdělávání bude umožněna dětem,

které mají povinné předškolní vzdělávání.

Dále bude osobní přítomnost na vzdělávání umožněna dětem,

jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, 
  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo          Praktická škola dvouletá,

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo                           ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách             podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a                                                  okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

a prokáží se potvrzením od zaměstnavatele.

Svůj zájem prosím nahlaste do 9.4.2021 do 17 hodin vedoucím

jednotlivých pracovišť:

MŠ Václav 734 788 704

MŠ Podlesí 734 788 702

MŠ Mírová 734 788 700

Z nařízením ministerstva zdravotnictví bude od 12.4.2021

zavedeno povinné testování všech dětí a zaměstnanců školky,

kteří budou přítomni ve výuce.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy budou

na těchto stránkách zveřejněny během čtvrtku, 8.4.2021.

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k množství často protichůdných

informací, které mohou být často matoucí,

jsme se pro Vás snažili vytvořit co nejstručnější

a zároveň srozumitelný přehled informací,

týkajících se povinného testování dětí,

které nastoupí od 12.4.2021 do MŠ Rychvald.

Vycházíme z mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví a z portálu edu.cz.

Informace k testování :

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgl8AqbMZ1ylJt6zJ?e=hlccqu

Postup testování – leták :

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkglzMo4kALsMR5D1-?e=8fKIlo

Instruktážní návod testování :

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgmADQ0Sii2denEpf?e=8u3KyK

 

 

Informace k ošetřovnému

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace o karanténě

Pro rodiče dětí v karanténě: Díky novému formuláři OSSZ Žádost o ošetřovné nepotřebujete potvrzení o uzavření školy. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Uzavření MŠ Podlesí

Uzavření MŠ Podlesí

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu provádění stavebních úprav spojených s plánovaným vznikem nové třídy Rada města Rychvald dne 6.5.2024 usnesením č. 62/10 schválila změnu organizace výchovy a vzdělávání ve školním roce 2023/2024 Mateřské školy Rychvald, Mírová 1744, okres...

Možnost rezervace k Zápisu

Možnost rezervace k Zápisu

Vážení rodiče a zákonní zástupci, ve dnech 22. dubna až 26. dubna máte možnost se k zápisu rezervovat: • od 9:00 do 13:00 hodin na telefonním čísle 734 788 700 • od 13:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle 730 521 468

Vánoční prázdniny – provoz

Vánoční prázdniny – provoz

Vážení rodiče a zákonní zástupci, z důvodu nízkého zájmu a po projednání se zřizovatelem budou 2. ledna 2024 z organizačních důvodů uzavřena pracoviště MŠ Rychvald – Podlesí a Rychvald – Václav. Provoz na pracovišti MŠ Mírová zůstává zachován. 27. až 29. prosince 2023 budou uzavřena všechna...

Výstražná stávka

Výstražná stávka

Vážení rodiče a zákonní zástupci, dovolte nám Vás informovat, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství přistoupil k vyhlášení výstražné stávky na pondělí 27. listopadu 2023. Bližší informace získáte na webových stránkách jednotlivých pracovišť. Děkujeme za...

Průzkum docházky

Průzkum docházky

Z důvodů vyhlášeného ředitelského volna 29.9.2023 v ZŠ a předpokládanému úbytku dětí žádáme z provozních důvodů o zapsání docházky ANO - NE, do středy 20.9. zda bude Vaše dítě přítomno v MŠ. Tato informace bude předána i vedoucí školní jídelny. Dodatečné přihlášení dítěte již nebude možné!...

Cena školného a stravného

Cena školného a stravného

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v souvislosti s již zveřejněnou kalkulací školného pro školní rok 2023/2024 připomínáme, že od 1.9.2023 se navyšuje cena školného na 500,- Kč měsíčně. Děti v režimu povinného předškolního vzdělávání (narozené 1.9.2017 až 31.8.2018) a děti s odloženou školní...

Upozornění

Upozornění

Vážení rodiče a zákonní zástupci, zkontrolujte si prosím, zda máte uhrazené veškeré poplatky spojené  s docházkou Vašich dětí do mateřské školy.V případě neuhrazených plateb k 30.6.2023 nebude Vaše dítě moci být přijato k prázdninovému provozu. Děkujeme za...

Aktivace přístupového systému

Aktivace přístupového systému

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v průběhu měsíce září bude v mateřské škole MÍROVÁ aktivován přístupový bezpečnostní systém SAFY. Bližší informace naleznete v příloze a budete s nimi seznámeni také na třídních schůzkách.

Změna ceny stravného

Změna ceny stravného

Mateřská škola Rychvald Mírová 1744 okres Karviná příspěvková organizace Změna ceny stravného V návaznosti na zvýšení finančních limitů na nákup potravin příloha č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování dochází k navýšení ceny stravného od 1.9.2021. od 3let přesnídávka 9,- Kč...