Oznámení o zápisu

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

Zveme Vás na ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023.
Zápis bude pro všechny MŠ v Rychvaldě (to je budova MŠ Mírová 1744; budova MŠ 1220 – Václav a budova MŠ U Školky 1500) jednotný v klubovně Kulturního střediska Rychvald náměstí Míru v pondělí 2.5.2022 od 8:00 do 16:00 hodin.
K zápisu si zákonní zástupci přinesou:
• vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce
Zápis do MŠ – dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let, není-li stanoveno jinak (§34 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů). Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
Tiskopis je ke stažení na https://ms.rychvald.cz/zapis-do-ms/ a v listinné podobě bude k dispozici od 19. dubna 2022 na všech pracovištích MŠ.
Předpokládaný počet volných míst je 56.
KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna na webových stránkách a na úřední desce před vstupem do budovy MŠ Rychvald, Mírová 1744.