MŠ Rychvald, Mírová 1744, 735 32 Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Osnova:

1. Charakteristika adaptačního programu

2. Záměr adaptačního programu

3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ:

 • a) den otevřených dveří
 • b) informační leták
 • c) schůzka s rodiči nově přijatých dětí
 • d) krátkodobý pobyt před nástupem
 • e) ranní chvilky a společné aktivity se sourozenci
 • f) průběh adaptačního pobytu

4. kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákonných zástupců

5. trénujte odloučení

6. zprostředkujte kontakt s jinými vrstevníky

7. zvyšujte nezávislost na okolí, proto děti učte a osamostatňujte

8. neprotahujte loučení

9. používejte stejné rituály

10. buďte citliví a trpěliví

11. ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte

12. dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte

13. zúčastňujte se akcí školy

14. informujte učitelky o zvláštnostech svých dětí

15. co byste jako rodiče nikdy neměli dělat

1. Charakteristika adaptačního programu

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí školy. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován na pracovišti individuálně přizpůsobený adaptační program (režim). Rodičům je dána možnost strávit se svým dítětem určenou dobu v MŠ, tato doba se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu. Seznamuje se s novým prostředím, režimem dne, zjišťuje, že prostředí je bezpečné, příjemné, obohacující. Učitelka a personál uplatňují adaptační režim v průběhu měsíce září a s každým nástupem nového dítěte, pokud rodiče zvolí jeho nástup v pozdější době. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky a tatínka, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně. Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci s pediatrem je doporučen pedagogem odklad docházky do MŠ.

2. Záměr adaptačního programu

 • přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky, dostatečné seznámení se s prostředím, podmínkami vzdělávání, pedagogy a personálem školy
 • seznámit zákonné zástupce s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, režimem v mateřské škole a zprostředkovat jim dostatečný poradenský a informační servis
 • umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu postupné a nenásilné seznámení s novým prostředím
 • adaptační program naší MŠ je dostatečně flexibilní na základě zkušeností předškolních pedagogů, může být individuálně přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí i možnostem zákonných zástupců

3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů ze strany MŠ

a) v den zápisu probíhá současně Den otevřených dveří – Děti i rodiče mají možnost prohlídky prostor MŠ, seznámení s učiteli a ostatním personálem školy, zapojit se do her a denních činností v kolektivu.

b) informační leták – Formou informačního letáku se zákonní zástupci seznámí s údaji o škole (telefonním číslem, emailovou adresou, webovými stránkami a jejich obsahem – školním a provozním řádem, požadavky na oděv dětí, doplňky, právy a povinnostmi rodičů, s platbami v mateřské škole).

c) schůzka s rodiči nově přijatých dětí – Dle aktuální situace v červnu, podle počtu zapsaných dětí. Zákonní zástupci jsou seznámeni s adaptačním programem, provozním a školním řádem a s poradenským servisem. Jsou jim podány informace o životě školy, informace o vhodné literatuře – např. John Briekley ‐ 7 prvních let života rozhoduje / Zdeněk Matějček ‐ Co kdy a jak ve výchově dětí, Po dobrém nebo po zlém / Tereza Beníšková ‐ První třídou bez pláče /  Marek Herman ‐ Najděte si svého marťana

d) krátkodobý pobyt před nástupem – Po vzájemné dohodě mohou děti se zákonnými zástupci absolvovat krátkodobý pobyt v době pobytu na zahradě dopoledne i odpoledne nebo na vycházce. Termín si zákonní zástupci sjednají předem ‐ osobně s třídní učitelkou ve třídě v době od 12.00 – 12.30 hod.

e) ranní chvilky a společné aktivity se sourozenci – Malí sourozenci mohou příležitostně v době scházení se dětí   do mateřské školy pobýt krátkodobě mezi staršími kamarády. Děti, které se připravují na docházku do MŠ se po domluvě s učitelkou mohou s rodiči účastnit odpoledních akcí: Podzimní vycházka, Karneval, Dětský den apod.

f) průběh adaptačního pobytu – V prvním týdnu v září jsou zpravidla obě třídní učitelky na ranní směně, aby si dítě vytvořilo stejný vztah k nim oběma. První den probíhá přivítání a vzájemné seznamování, nejdéle do 8.30 hodin, poté děti v adaptačním programu odcházejí s rodiči domů. 

Další dny dětí zařazených do adaptačního programu – probíhají zpravidla takto:

1.týden : mohou pobývat děti v MŠ se zákonným zástupcem, nejdéle však do 8:30h

2.týden : mohou pobývat děti v MŠ se zákonným zástupcem do 9:00h

3.týden: mohou pobývat děti v MŠ se zákonným zástupce do 9:00h, poté si je

zákonný zástupce odvádí domů

4.týden: mohou pobývat děti v MŠ se zákonným zástupce do 9:00h, poté si je

zákonný zástupce odvádí domů

Největší obavy mají děti z odpoledního odpočinku, proto doporučujeme, aby měly v MŠ svou oblíbenou plyšovou hračku a první tři týdny chodily domů před spaním – odpoledním odpočinkem. Zpravidla v průběhu září probíhá 1. společná akce vycházka do lesa nebo společný pobyt na zahradě, případně ve třídě motivačně zaměřená dle ŠVP. Rodiče a děti se vzájemně lépe poznají a naváží nová přátelství.

4. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů ze strany zákonných zástupců

Hledáte odpovědi na otázky: „Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí! Co když strádá?a podobné otázky, které zvláště úzkostné maminky sužují? Jste nejistí? Nic neobvyklého! Obavy jsou normální, neznáte nás, neznáte prostředí, bojíte se, že o své dítě jeho osamostatňováním přicházíte. Adaptací na vzniklou situaci si musíte projít i Vy! Důvěru si každý musí zasloužit, a tak je to i s naší mateřinkou. Není to hned, ale postupně získáte jistotu, že prostředí pro Vaše dítě je bezpečné, umožňuje mu rozvíjet se, socializovat se. A není problém si s třídní učitelkou domluvit individuální konzultaci a informovat se o svém dítěti.

Rady:

a) trénujte odloučení – Příležitostná, jakákoliv krátkodobá odloučení umožní získat jistotu, že se vrátíte.

b) zprostředkujte kontakt s jinými vrstevníky – Využívejte programů pro matky na mateřské dovolené, kde se děti učí soužití ve skupině.

c) zvyšujte nezávislost na okolí, proto děti učte a osamostatňujte 

 Vaše dítě by před nástupem do MŠ mělo zvládnout:

 • chodit, lézt, běhat a samostatně se pohybovat
 • samo se najíst, používat WC z vlastního podnětu, obléknout se a obout (s lehkou dopomocí), umýt si ruce, používat kapesník, zubní kartáček
 • hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit, uklidit si hračku
 • myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak), být zvídavé
 • pozorovat a napodobovat okolí
 • mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi
 • být přístupné výzvám, návodům a domluvám, používat pro sebe zájmeno „já“
 • vyjádřit srozumitelně svou vůli (svoje chtění)
 • přizpůsobit se přítomnosti druhého dítěte při hře a případně si hrát dohromady
 • přijmout a řídit se pokyny učitelek mateřské školy a ostatních zaměstnanců školy

Čím víc budou Vaše děti umět, tím rychleji zvládnou nároky života v kolektivu.

d) neprotahujte loučení – Někdy loučení představuje větší problém pro matku než dítě, proto je zbytečně nestresujte. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach, a pokud se vy nezbavíte své úzkosti, nemůžete zbavit dítě jeho úzkosti. Případně se v rodině dohodněte, že dítě bude do školky vodit ten, kdo s tím má menší problém.

e) používejte stejné rituály – Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po spaní – ne jen obecné názvy jako brzy, za chvíli, po práci a podobně.

f) buďte citliví a trpěliví – Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.

g) ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte – Vysvětlete mu, že jej máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností – vy práci, Vaše dítě školku.

h) dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte – Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

i) zúčastňujte se akcí školy

j) informujte učitelky o zvláštnostech svých dětí – Například alergie, jídlo, co nezvládá apod. Realizace adaptačního programu je postavena na spolupráci učitelek se zákonnými zástupci a předpokládá osobní zaujetí z obou stran. Odměnou za vynaložené úsilí v tomto, pro všechny nelehkém období školního roku, budou spokojené děti a porozumění mezi rodinou dítěte a školou.

k) co byste jako rodiče nikdy neměli dělat

 • nenechte se obměkčit – buďte důslední – když už se jednou rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ – za problémy s přivykáním jej v žádném případě netrestejte.
 • nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská – když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být oporou.
 • netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout