Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Editou Siudovou

POUČENÍ O ORGANIZACI SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI

PŘIJETÍ resp. NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 1. Přijímací řízení probíhá ve správním řízení dle zákona č. 500/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 2. Řízení bude zahájeno v den zápisu podáním vyplněné žádosti potvrzené lékařem (potvrzení osvědčující zdravotní způsobilost a očkování dle zákona), současně s předložením rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (doložení totožnosti žadatele). Děti musí splňovat podmínku očkování dle §50 zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, §34, odst. 5 zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo mít v tiskopise lékařem potvrzenou trvalou kontraindikaci.

 3. Pořadí přihlášek nemá vliv na výsledek řízení.

 4. MŠ Rychvald Mírová 1744 tvoří s odloučenými pracovišti jeden právní subjekt, pro který platí jeden spádový obvod tvořený hranicí území obce Rychvald.

 5. Žádost bude nedílnou součástí spisu a má formu protokolu. Obsahuje údaje rozhodné pro správní řízení ve smyslu předem zveřejněných kriterií pro přijetí:

 • identifikační údaje dítěte a jeho zákonného zástupce

 • datum narození dítěte

 • trvalý pobyt dítěte v obci

 • zda se dítě hlásí k celodennímu provozu

 • na kterou ze tří lokalit MŠ (Mírová, Václav, Podlesí) zákonný zástupce žádá dítě umístit a v případě, že nedosáhne pořadí pro uvedenou lokalitu, souhlasí s umístěním na další z nich.

 1. Podkladem pro rozhodnutí budou údaje uvedené v žádosti a rozhodováno bude podle níže uvedených kritérií. Zákonný zástupce má podle §36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Správní orgán tímto stanovuje zákonným zástupcům lhůtu písemně se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí (§36 odst. 3 správního řádu) do 17.5.2024, aby jejich případné připomínky mohly být v rozhodnutí vypořádány. To ale neznamená, že by správní orgán např. mohl kritéria pro přijetí individuálně měnit.

 2. Zákonný zástupce má také možnost nahlédnout do spisové dokumentace §38 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 3. O přijetí dítěte budou rodiče informováni 22. května 2024 seznamem vyvěšeným na dveřích MŠ Rychvald a webových stránkách školy. Jména dětí budou nahrazena přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení. Dle zákona se tímto považují Rozhodnutí o přijetí za oznámená. V listinné podobě se vydávají pouze na žádost zákonných zástupců.

 4. Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole se stanoví na tři měsíce od data zahájení docházky.

 5. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou vydávána v MŠ Mírová 1744 dne 23. května 2024 od 8:00 do 16:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.

 6. Nepřijaté děti zůstanou jako náhradníci. O uvolněném místě bude zákonný zástupce informován.

 7. Pokud zákonný zástupce dítěte, jemuž bylo oznámeno viz bod 8) Rozhodnutí o přijetí dítěte, umístí dítě do jiné MŠ, je povinen o této skutečnosti ředitelku MŠ bez prodlení informovat.

 8. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude uspořádána:

 • v mateřské škole Václav (11.6.2024) od 15:30 hodin

 • pro rodiče dětí přijatých do MŠ Podlesí a Mírová proběhne schůzka v mateřské škole Mírová ve třídě Beruška (10.6.2024) od 15:30 hodin

Rodiče a zákonní zástupci budou seznámeni se školním vzdělávacím programem, školním řádem MŠ, směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu dítěte v MŠ apod.

V Rychvaldě 10.4.2024

Mgr. Edita Siudová,

ředitelka MŠ Rychvald