Základní informace pro rodiče nově přijatých dětí

Informace pro rodiče a zákonné zástupce
nově přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

• aktualizace webových stránek (týká se e-mailových kontaktů) proběhne v srpnu 2022
• p.  Marcela Brunclíková  – vedoucí školní jídelny – placení stravného, mobil: 734 788 706, e-mail: sjms.rychvald@seznam.cz .
• úřední dny vedoucí školní jídelny jsou v úterý a v pátek od 6.00- 14.00 (MŠ Václav), pondělí, středa, čtvrtek (MŠ Mírová), MŠ Podlesí průběžně dle potřeby
• přihlášku ke stravování vyplní všichni zákonní zástupci dětí i s telefonním číslem a uvedou způsob platby
• doručení přihlášky do 10. srpna 2022
• od září bude navýšeno stravné; bližší informace budou na webových stránkách
• všechny školky mají vlastní kuchyň, a proto mají děti vždy čerstvou stravu
• školné zůstává stejné jako ve školním roce 2021/2022. Platí se trvalým převodem nebo hotově u vedoucí školní jídelny nebo ekonomky
• upřednostňujeme platbu inkasem
• termíny plateb v hotovosti budou vyvěšeny každý měsíc na nástěnce v šatnách dětí
• žádáme o dodržení termínu plateb
• odhlašování stravy se provádí telefonicky, emailem, na formulář u vstupu do budovy (MŠ Mírová). Na SMS zprávy nemusí být brán zřetel.
• všechny děti jsou automaticky přihlášeny k celodenní stravě, pokud mají rodiče zájem o polodenní stravu, musí se domluvit s vedoucí školní jídelny
• pokud má dítě nějakou alergii na potraviny, musí rodiče přinést potvrzení od odborného lékaře a sledovat jídelníček, kde jsou uvedeny všechny alergeny
• školka je zařazena do programu Obědy do škol, bližší informace jsou na webových stránkách školky
• SMĚRNICE KE STRAVOVÁNÍ je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webových stránkách, které budou aktualizovány v červenci 2022.
• p. Kateřina Pressenová – ekonomka, placení školného (převodem, v hotovosti), Mobil: 734 788 709, e-mail: ekonom.msrychvald@seznam.cz. Výše školného na rok 2022/2023 je 480,- Kč měsíčně. Děti s OŠD a PPV školné neplatí.
Další platba – kultura (financování divadelních představení, autobus, výlet) 1000,- Kč na školní rok – 1. platba 500,- Kč na 1. pololetí a dalších 500,- Kč na druhé pololetí (platba v lednu 2023). Případné přeplatky budou převedeny na stravné a dětem, které přecházejí na základní školu, budou vráceny.
• slovo pro zástupce SRPŠ (přihlášky, platby, akce) – třídní koordinátoři
• seznámení se Školním řádem proběhne na třídních schůzkách začátkem září 2022: školní řád je trvale vyvěšen na www. ms.rychvald.cz a vstupním schodišti MŠ Mírová, v každé MŠ na označeném místě. Bude aktualizován v srpnu 2022.
provoz na jednotlivých pracovištích:
• provoz MŠ Mírová od 6.00 – 16.30 hod., podle jednotlivých tříd. Scházení dětí probíhá od 6 – 7.30 hodin ve třídě Květinka. Provoz na 2. patře je do 16.00 hodin. Děti se rozcházejí od 16:00 hodin ze třídy Květinka.
• provoz MŠ Václav a Podlesí je od 6.00 – 16.00 hodin
Všechny děti přicházejí nejpozději do 8:00 hodin
Rodiče mohou děti vodit a vyzvedávat kdykoli během dne, po domluvě s třídní učitelkou  den předem. MŠ je uzamčena, je nutno zvonit 1x krátce a vyčkat na otevření. Učitelka s dětmi ve třídě pracuje. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují, případně dle počasí venku.
• Pokyny pedagogů a zaměstnanců školy děti musí vždy a za všech okolností plnit, je to totiž základní prevence před úrazy a povinnost vyplývající ze školského zákona. Učitelka nemůže dítě nepřetržitě sledovat. Pracuje s ostatními dětmi po skupinkách, vykonává dohled, který je přiměřený okolnostem, věku, vlastnostem a chování nezletilého dítěte.

Základní pravidla:
• rodiče, zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby předávají dítě osobně učitelce do třídy. Osobní pohovory a konzultace se domlouvají mimo přímou výchovnou činnost.
• dítě ze školky vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba (ta musí mít od rodičů písemné pověření).
• rodiče jsou povinni respektovat směrnice o úplatě za mateřskou školu a stravné a tyto částky uhradit vždy v termínu
• učitelky zodpovídají za jim svěřené dítě – po pozdravu, navázání očního kontaktu až do jeho předání zákonnému zástupci. Nelze dítě jen do třídy strčit.

• Co děti do MŠ potřebují – vše podepsané, bližší informace najdete na webových stránkách v sekci „Co potřebuji do MŠ“ v sekci „Pro rodiče“

Doporučení postupu zvykání dětí v MŠ
• ve třídě rozhoduje přítomná učitelka, po domluvě s učitelkou je možné s dítětem absolvovat adaptační program. Bližší informace jsou na webových stránkách v sekci „Adaptační program“ v sekci „Pro rodiče“
• přivykání prostředí školky u dětí trvá 2 týdny až 2 měsíce
• některé dítě si nezvykne a i to je mimo jiné důvodem, proč jsou děti přijímány na zkušební dobu 3 měsíce
TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROBĚHNOU V PONDĚLÍ 5.9.2022 OD 15:30 HODIN NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY