​ Registrační číslo: Razítko MŠ:​ ŽÁDOST zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 20……./20…….

do MATEŘSKÉ ŠKOLY RYCHVALD, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace.
Zákonní zástupci  dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání bude  vyřizovat zákonný zástupce – žadatel:

​ vyplŇte ČITELNĚ hůlkovým písmem
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu (případně jiná adresa pro doručování): ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… Datum narození: ..…………………….

Telefonní číslo: …………………………….e-mail: …………………………………………………………………………

Osobní datová schránka: Ano Ne ID datové schránky: …..………………………….

Podle ustanovení §36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLE RYCHVALD, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace

Jméno a příjmení dítěte: ………………….……………………….…………. Datum narození: ……………………..

Místo, adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

K zápisu od – začátek docházky: ……………………… Na celodenní docházku od………….hod.; do…………hod.

Na polodenní docházku od………… hod.; do…….…..hod.

Sourozenci dítěte v MŠ Rychvald – jméno příjmení:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ………………………Název třídy:………………………………………………………………………….

Požadovanou MŠ zakroužkujte:
a) Přihlašujeme své dítě k docházce na: MŠ Mírová MŠ Václav MŠ Podlesí
b) Potřebujeme naléhavě umístit dítě do mateřské školy, proto souhlasíme i s umístěním na  jiném
pracovišti mateřské školy v Rychvaldu: MŠ Mírová MŠ Václav MŠ Podlesí
c) Nesouhlasíme s umístěním na  jiném pracovišti mateřské školy v Rychvaldu, než zakroužkované v bodu a)
Správní orgán Vám tímto sděluje, že v zahájeném správním řízení o Žádosti ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání podle §34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je Vám jako zákonnému zástupci podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád), dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. MŠ má za to, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Pokud budete mít zájem využít zákonné možnosti, můžete nahlédnout do spisové dokumentace dle §38 odst. 1 správního řádu, a to po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ. Vedené řízení bude ukončeno rozhodnutím ve věci.


Prohlášení zákonných zástupců
Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí.
Byli jsem seznámeni s  Poučením o organizaci správního řízení o stanovení postupu při překročení kapacity mateřské školy a Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
K docházce do MŠ jsou přijímány jen děti celodenně zcela hygienicky samostatné, zvládající základy sebeobsluhy a emočně připravené na odloučení od zákonných zástupců. Tímto bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů může být docházka dítěte do mateřské školy přerušena do doby nabytí samostatnosti dítěte.
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Bereme na vědomí, že nezaplacení úplaty za vzdělávání v mateřské škole dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a poplatků za stravování lze považovat za narušení provozu závažným způsobem.
V souladu s § 35 zákona č. 561/2004 Sb. pak lze docházku dítěte do mateřské školy ukončit, o čemž budeme informováni 7 dnů předem.
Pro účely ověření pravdivosti údajů, které jsme uvedli v této přihlášce, z důvodu povinnosti vedení dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vedení systému evidence docházky dětí tímto vydáváme mateřské škole souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to na celé období předškolní docházky dítěte v této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.
………………………………….
V  Rychvaldu dne ……………………… podpis zákonného zástupce

1.Zohlednění potřeb dítěte na speciální výchovnou péči a režim (zdravotní postižení, chronické onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji, chronické onemocnění dítěte):

2.Dítě bylo řádně očkováno – dle §50 zákona č. 258/2000Sb,; §34, odst. 5 zákona č. 561/2004 (školský zákon) :
Zakroužkujte: ANO NE
3.Bere pravidelně léky: ……………………………………………………………………………………………………..
4.Alergie :……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Dítě se může účastnit akcí školy:
plavání ANO – NE
pobyt v infrasauně ANO – NE
návštěva solné jeskyně ANO – NE
škola v přírodě ANO – NE
lyžařský kurz ANO – NE
kurz bruslení ANO – NE
Doporučuji – nedoporučuji přijetí dítěte do mateřské školy

Datum razítko a podpis lékaře
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte: