Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace
Mírová 1744, 735 32  Rychvald
Kalkulace školného na 1 dítě dle skutečných neinvestičních nákladů v roce 2020
Počet dětí ve školním roce 2019/20 – (leden – srpen 2020) – 194
Počet dětí ve školním roce 2020/21 – (září – prosinec 2020) – 194
(194×8) + (194×4) = 1552 +776 = 2 328 / 12 = 194 – průměrný počet dětí v roce 2020
Skutečné neinvestiční náklady na provoz MŠ
(bez nákladů na provoz jednotlivých školních jídelen a nákladů hrazených z dotace KÚ na mzdy).
501 materiál do 500,- 23 867,63
DHM (do 3 tis.) 24 115,22
mat. pro mimošk.aktivity 1 492,00
odborná lit., tisk 12 424,00
učební pom., hračky 16 852,50
kancelářské potřeby 28 307,00
čistící, desinf. prostředky 182 011,17
mat. pro údržbu 5 727,00
výtvarný materiál 43 207,68
ostatní materiál 2 674,78 340 678,98
502 elektrická energie 251 224,02
teplo 641 398,32
503 voda 40 794,40 933 416,74
511 opravy budov a zař. 141 709,45
opravy DDHM 11 283,00 152 992,45
512 cestovné 3 095,00
cestovné-mimošk.akt. 0,00 3 095,00
518 programy pro PC,CD 8 245,90
DNM (do 7.tis.) 0,00
telefonní poplatky 7 377,10
internet 26 069,00
poštovné 3 277,88
bankovní poplatky 25 968,00
školení 13 120,00
zpracování mezd 62 810,00
revize, servis 62 570,76
svoz TKO, likv. odpadu 22 460,14
mimoškolní aktivity 0,00
deratizace 1 970,00
odvod srážkové vody 34 530,14
praní prádla 99 912,07
ostatní služby 205 251,85 573 562,84
527 lékařské prohlídky zam. 6 100,00
549 pojištění dětí 9 963,00
pojištění odpovědnosti zam. 36 565,00 52 628,00
558 DDHM (do 40 tis.) 198 935,12 198 935,12
Celkem 2 255 309,13 2 255 309,13
2255309,13 / 12 = 187942,43 / 194 = 968,78 Kč
Provozní náklady v MŠ Rychvald na 1 dítě v roce 2020 činily měsíčně 968,78 Kč.