Oznámení o zápisu do MŠ

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis pro školní rok 2022 /2023
bude pro všechny tři MŠ v Rychvaldě jednotný
v klubovně Kulturního střediska – náměstí Míru
v pondělí 2. května 2022 od 8.00 – 16.00 hod.
K zápisu si zákonní zástupci přinesou vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem, předloží Rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte – občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce.
Tiskopis – Žádost bude ke stažení na webových stránkách
https://ms.rychvald.cz nebo bude k vyzvednutí na všech pracovištích MŠ od 19. dubna 2022.
Zápis do MŠ se dle zákona č. 561/2004Sb. organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna na webových stránkách https://ms.rychvald.cz a na vstupních dveřích do budovy MŠ.
Novela školského zákona, zákon č.178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší k 31. 8. 2022 pěti let věku. Zákonný zástupce, který nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle §34a odst.2, se dopustí přestupku.

Zveme Vás také
na Den otevřených dveří
v úterý 26. dubna 2022 od 8 – 11 hodin
platí pro všechna pracoviště MŠ Rychvald
8 – 10 hodin prohlídka tříd
8 – 11 hodin možnost pobýt na zahradě